Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej pt. Różnorodność zarządzania. Metodologia badań w naukach o zarządzaniu – perspektywa społeczna, ekonomiczna i inżynierska.

Konferencją rozpoczynamy cykliczne spotkania i dyskusje środowiska naukowego, dotyczące współczesnych wyzwań stojących przed naukami o zarządzaniu.

Konferencja ma na celu wskazanie specyficznych paradygmatów w naukach o zarządzaniu oraz określenie właściwych im metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu badawczego wykorzystywanego w społecznym, ekonomicznym i inżynierskim podejściu do zarządzania, oraz perspektyw ich aplikacji do praktyki gospodarczej i biznesowej.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona odpowiedzieć na pytania dotyczące właściwego doboru metod i technik badań naukowych w naukach o zarządzaniu, aplikacji ich wyników do praktyki oraz istniejących w tych obszarach uwarunkowań i ograniczeń.

Organizatorami konferencji są Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Lublin przy współudziale Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką oraz Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.